Trojlístek

Mateřská škola Trojlístek se stará o všechny
malé myšičky, sluníčka, žabičky, berušky, včelky a motýlky.

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25
Výroční zpráva o činnosti školy

za školní  rok  2016 / 2017

1. Název školy : Mateřská škola „ Trojlístek „ , Praha 2, Kladská 25

se sídlem       : Praha 2, Kladská 2187 / 25

Právní forma : příspěvková organizace

-               IČ : 70890935   DIČ : CZ 70890935

-               e – mail : ms_kladska@seznam.cz

-               telefon  : 224 25 48 17

-               web   www.trojlistek.info

-               vedení školy : řed. Pavla Suchopárová

-               odloučená pracoviště : MŠ Trojlístek Šumavská 32,     MŠ Trojlístek Sázavská 5, Praha 2

-                kapacita 144 dětí ( 3 x 48 na každé MŠ )

2. Správní obvod : Městská část Praha 2, Náměstí Míru 20


3. Změna v síti školy : nebyla

4. Vzdělávací program :

Jaro , léto, podzim, zima, v téhle školce je nám prima „

Název programu se vztahuje k integrovaným blokům, čerpajícím z ročních období, ze živé a neživé přírody, z multikulturního prostředí, ve kterém se děti pohybují Uspořádání vzdělávacích bloků respektuje přirozenou celistvost osobnosti dítěte, jeho socializaci, začleňování do společnosti. Profilace školy je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na získávání základních dovedností v oblasti zdravé výživy , péče o zdraví, na primární prevenci.

Projekt školy – Zdravá školka – prevence závislostí -vlastní zpracování a metodika

5.internátní provoz : nemáme

 

6.pedagogičtí pracovníci

 

pedagog.prac.celkem

s odbornou kvalifikací

bez odborné kvalifikace

Počet(fyz.osoby) k 31.12.2016

13

13

0

 

7. věková struktura ped. pracovníků

věk

 

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61-více

 

 

0

2

6

3

2

 

8. DVPP

-         počet pedagogů, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci : 0

-         DVPP – 12  účastníků – prům. délka vzdělávání na 1 účastníka : 20 hod.

-         nejčastější zaměření : integrace a podpůrná opatření  , problematika OP VVV - šablony , dokumentace ředitele, sebereflexe v práci učitele, profesní rozvoj ředitele, agresivní a hyperaktivní děti,  , grafomotorika, relaxační činnosti, a techniky, děti s ADHD a s poruchami učení, hudebně pohybové činnosti v MŠ, techniky ve výtvarné a pracovní výchově ..

 

 

9. zápisy do MŠ pro školní rok 2017 / 2018

 

Přihlášené děti

Přijaté děti

Děti odcházející do ZŠ

počet

78 z toho

40 z toho

40

HMP ost. kraje   

HMP ost. kraje

 

 

75                 3                 0

40               0                0

 

 

Nepřijaté děti : zejména ty, které k 1.9. 2017 nedosáhly věku tří let,dále děti s bydlištěm v MČ mimo Prahu 2, děti splňující kritéria, ale v souladu s body kritérií ( zejména mladší věk ) nedosáhly na   bodový počet  posledního přijatého dítěte, který byl nutný pro umístění.22 dětí tříletých ze spádového obvodu se nemohlo umístit tzv.v prvním kole. Většina nepřijatých dětí se v průběhu září 2017 umístila na uvolněná místa. ( v důsledku duplicity přijetí do jiných MŠ, stěhování se uvolňovala místa v MŠ aj.)

 

10.využití poradenských služeb pro MŠ : nejčastěji využíváme PPP , SPC

11. spolupráce s rodiči : třídní schůzky, osobní komunikace, rodičovská rada školy,akce pro rodiče, den otevřených dveří na hřištích školy, rozloučení se školním rokem – dět.hřiště sportovní aktivity s pomocí rodičů, brigády na zahradě školy i ve škole. Informovanost prostřednictvím nástěnek, webu a Facebooku pro aktuální informace, zapojení rodičů do nadačních akcí (  Fond SIDUS ,  sbírka pro azylový dům v České Lípě ,V září Světluška září)

mimoškolní aktivity : předplavecký výcvik, dětské tanečky, keramický kroužek, návštěvy výstav a divadel, výjezdy na hory – Krkonoše -  Janské Lázně- lyžaři,   Vysočina – ŠVP Vřesník, přednáškové akce v dětské knihovně U Vodárny, beseda s hasiči, dopravní hřiště - koloběžky

 

12. zkušenosti s výukou cizích jazyků : seznamování s AJ pouze formou hry, skupinově, v návaznosti na předchozí školní rok – agentura KROUŽKY– fungující spolupráce,  účast rodičů na ukázkových hodinách

13. děti ze zemí EU : 8 (  převážně Slovensko ) ostatní 6 ( největší zastoupení Rusko, Ukrajina,Vietnam  ) . Děti se rychle adaptují,  jazykovou bariéru překonávají snadno ,díky verbální i neverbální komunikaci s ostatními dětmi, zejména při hrách, skupinových činnostech. Přizpůsobujeme výuku, obrazový materiál, názorné pomůcky.

14. Enviromentální výchova : prolínala všemi činnostmi v průběhu dne, děti získávaly poznatky o živé a neživé přírodě a její ochraně, byl jim zdůrazňován význam péče o vše, co nás obklopuje, učily se začlenění se do společnosti druhých . Dětí i dospělých. Seznamovaly se s nutností třídění odpadů. S enviromentální výchovou úzce souvisela výchova k udržitelnému rozvoji. Zahrnovala ekologickou prevenci, poznatky o přírodě, dále porozumění společenským principům, vytváření smyslu pro společnou odpovědnost.

15. Multikulturní výchova :jako průřezové téma prolínala všemi činnostmi, děti byly vedeny k toleranci, k ohleduplnosti, k pochopení rozlišností ve způsobu života, v jazyce – využívaly jsme ve velké míře Dětské encyklopedie, příběhy, pohádky. Předcházely jsme zdůrazněním pozitivního, vysvětlováním atd., možné nevraživosti vůči dětem z menšinových skupin. S negativními postoji vůči dětem z cizojazyčného prostředí jsme se v uplynulém roce nesetkaly !

16. Primární prevence : zahrnuje veškeré plánované aktivity, škola má metodicky zpracovaný projekt primární prevence – ochrany zdraví s názvem ZDRAVÁ ŠKOLKA. Děti byly stále vedeny k tomu, aby byly odpovědné za své chování a jednání. A to v míře, přiměřené jejich věku. Vytvořily jsme pozitivní sociální klima školy, a to za přispění nejen zaměstnanců, ale i většiny rodičů. Klima bylo a je založeno na vzájemné důvěře, snášenlivosti, na podpoře kamarádství,  již v začátcích byly eliminovány náznaky intolerance, nesnášenlivosti, výsměchu apod. Děti měly odpovídající podmínky ke vzdělávání, dostatek pohybu, aktivit, vše co vedlo k jejich psychohygieně.

17. Pokračovali jsme  projektu MISP - Massage In Schools Programme – aktivizační program : Masáže děti – dětem, založený v Anglii v  r. 2000 ( pečující dotyk, relaxace, koncentrace, rozvoj sebevědomí, respektu , praktický nástroj pro eliminaci šikany)

18. Trvalý pobyt dětí :

 

kraj

pouze Praha

celkem

Počet dětí celkem

144

144

Z toho nově přijatí

40

40

 

 

 

 

K zápisu  a povinnému předškol. vzdělávání  ( viz Dlouhodobý záměr vzdělávání ): Individ.vzdělávání zvolili  pro dítě  3 zákonní zástupci, povinné předškolní vzdělávání rodiče ve většině považují za nevítanou povinnost.

Děti s odlišným mateřským jazykem : 2 děti byly z dvojjazyčného prostředí ( národnost ČR ) , plynně hovořily oběma jazyky – nebyla potřeba podpory doučování ČJ.

 

 

V Praze dne   26.9. 2017

 

P. Suchopárová -řed.

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská