Trojlístek

Mateřská škola Trojlístek se stará o všechny
malé myšičky, sluníčka, žabičky, berušky, včelky a motýlky.

Školní řád mateřské školy

Č.j.  2 / 2017 - VA

 

 

Mateřská škola  Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

IČO : 708 909 35

Telefon : 224 25 48 17

e- mail : ms_kladska@seznam.cz

Závaznost : Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy, pro zákonné zástupce dětí školy

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti  o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.

 

I. Úvodní  ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561 / 2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č. 14 / 2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími  právními normami-zákon č. 258 / 2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107 / 2005 o školním stravování, zákonem č. 117 / 1995 Sb., o státní soc. podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Tento řád vydává ředitelka Mateřské školy Trojlístek, Kladská 25, Praha 2 v souladu s výše jmenovaným zákonem č. 561 / 2004 § 30 odst. 1 a 3 dne  a v souladu  s úpravou vyhl. č. 14/ 2005 ve znění vyhl. č. 280 / 2016 Sb. O předškolním vzdělávání  dne 30.6. 2017

 

II. Provoz a vnitřní režim školy

-          provoz mateřské školy je celodenní od 7,00 hodin do 17,00 hodin

-          Děti se rozcházejí do 16,50 hodin. V 17 hodin se budova uzamyká.

-          rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas , tak aby po ukončení provozní doby v zařízení nezůstávalo. Opatření : viz níže

-          děti se scházejí od 7,00 hodin   do 8,20, budova se v 8,30 hod. uzamyká , tzn. že děti jsou v 8,30 již na svých třídách !

-          pozdější příchody ( pokud se nejedná o předem nahlášené  návštěvy logopedie, aktivit, lékařů ) nejsou akceptovány , a to z bezpečnostních důvodů.  Poté, co pedagogická pracovnice odbíhá otevírat, zůstávají  děti samy a bez dozoru, často již při činnosti, řízené učitelkou ,což je nepřípustné.

-          v poledne si mohou rodiče děti vyzvedávat od 12,10 do 12,45 hodin, a odpoledne po 15 hodině – po odpolední svačině ( v MŠ Sázavské  po 15,20 hod. )

MŠ se v 8,30  a   v 12,50 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká.

ZAMYKÁNÍ BUDOVY MŠ VE VÝŠE UVEDENÝCH ČASECH  je nutné pro zachování minimálního bezpečnostního standardu a v rámci prevence předcházení mimořádným událostem !!

-          DO PROSTOR ŠKOLY NENÍ POVOLENO VODIT PSY A JINÁ DOMÁCÍ ZVÍŘATA.

-          V PROSTORÁCH ŠKOLY NENÍ ROVNĚŽ  POVOLENO NECHÁVAT KOLOBĚŽKY, KOLA !

-          Režim dne je postaven pouze na časech stravování, denní řád je pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí

-          zákonný zástupce, či Zmocněním pověřená osoba k vyzvedávání dítěte, je povinna dítě vyzvednout ze školy do 16, 50 hodin, v 17 hod. se škola uzamyká.. „Zmocnění pro vydávání dítěte „ vydá zákonnému zástupci, pro jinou osobu, učitelka na třídě, či je umístěno  na nástěnce školy.

-          pokud zákonní zástupci potřebují dítě přivést nebo odvést v jinou dobu, než je běžný denní režim, jsou povinni toto nahlásit učitelce na třídě den předem, nebo do 8, 00 hodiny příslušného dne ( z důvodu přihlášení a odhlášení stravy ), případně nahlásit formou e- mailu ( ms_kladska@seznam.cz ),pro MŠ Šumavskou 32 : trojlistek-sumavska@seznam.cz, pro MŠ Sázavskou 5 : sazavska.trojlistek@seznam.cz

-          zákonní zástupci, či osoby zmocněné  k vyzvedávání dítěte  po vyzvednutí dítěte,které bude osobně předáno  učitelkou, jsou povinni po převléknutí dítěte neprodleně opustit objekt školy.

-          pedagog přejímá odpovědnost za dítě poté, co je OSOBNĚ zákonným zástupcem, či pověřenou osobou předáno a odpovědnost při vyzvedávání přejímá zákonný zástupce, či osoba, vepsaná do Zmocnění poté, co je opět pedagožkou osobně předáno. Tato nebere odpovědnost za případný úraz, či poranění dítěte v prostorách budovy ( šatny, sociální zázemí… ), kde se již dítě pohybuje s rodičem, či zmocněncem.

 

 

Způsob omlouvání dětí a odhlašování stravného

Děti s povinnou předškolní doch. - viz bod III.

Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte :

 • písemně do sešitu v šatnách
 • telefonicky na čísle školy  do 8 hodiny příslušného dne
 • e –mailem do 8,00 hodiny příslušného dne
 • Kladská 25        : 224 25 48 17
 • Sázavská  5       : 222 51 09 90
 • Šumavská 32     : 222 51 69 76

Pokud zákonní zástupci dítě neomluví, je mu stravné pro daný den započítáno a do docházkového sešitu se píše . ( toto pro informaci pro zástupce dítěte o počtu odebraného stravného )

 

Změny organizace a aktuální novinky jsou včas avizovány formou nástěnek, které je zákonný zástupce, či osoba pověřená , povinen číst !

Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 2 hodinyzejména jaro, léto. Děti  chodí na školní zahradu ve vnitrobloku i odpoledne , zákonní zástupci si děti vyzvedávají přímo ze zahrady. ( pracoviště Kladská ) .Do průchodové chodby se dostávají z obou stran přes přístupový kód, který je každému individuálně sdělen.  1 nadpodlaží je uzamčeno. Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny  nabízené aktivity během pobytu venku, a to bez omezení – obuv a oblečení vyhrazené pouze pro pobyt venku.

Pracoviště Šumavská 32 má zahradu ve vnitrobloku Moravská

Pracoviště Sázavská 5 má zahradu ve vnitrobloku Korunní 29.

Důvodem pro vynechání pobytu venku jsou : silný vítr, silný déšť, znečištěné ovzduší, či teplota pod mínus 10st.C.

S dětmi jsou při pobytu venku všechny učitelky, které se v této době překrývají.

 

Další organizační momenty provozu a vnitřního režimu

 

Dopoledne i odpoledne jsou zařazovány hry a činnosti dle volby dětí, vedeny jsou ke správnému pojmenování hračky a šetrnému zacházení s ní, k úklidu, kam co patří. Na děti nespěcháme, časově je zpravidla neomezujeme. Děti jsou zapojovány do spoluvytváření estetického prostor, kde probíhá vzdělávací činnost.

Stolování – svačina - děti stolují ve školní jídelně, s ohledem na malý prostor jídelny stolují po jednotlivých odděleních, nejprve starší  odd. Sluníčka, poté malé odd.Berušky

Oběd :  nejprve stolují Berušky, poté Sluníčka, jejichž pobyt venku je tím delší.

Po svačině děti buď dokončují hru, učitelka provádí zároveň plánovanou skupinovou, či individuální činnost, nebo je zvolena činnost kolektivní, řízená učitelkou. Spontánní a řízené činnosti jsou zařazovány v rovnováze, že se přizpůsobujeme momentální koncentraci chuti dětí do činnosti.

Volíme hodně pohybu, volnosti, samostatnosti, seberealizace sebehodnocení, hodnocení dětí dětmi…

III. Podmínky zajištění povinné předškolní docházky

Dítě má právo na zajištění místa ve spádové MŠ podle místa trvalého pobytu

Povinné předškolní vzdělávání  v MŠ probíhá v pracovních dnech v rozsahu minimálně 4 hodin ( zde varianty  8 – 12, 8,30 – 12,30 hod. ) a mělo by probíhat v dopoledních hodinách s ohledem na skladbu dne v souvislosti se zařazením výchovně vzdělávacích činností, daných RVP – PV a  Školním vzd.programem, který z RVP - PV vychází.

Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na ZŠ a SŠ, ale dítě má právo se v tomto období vzdělávat, je li MŠ otevřena.

Zákonný zástupce je povinnen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte, doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Písemné, či telefonické omlouvání ( v případě 1 denní nepřítomnosti ) se nahlašuje do 8 hodiny příslušného dne.

V případě nemoci dítěte, která přechází do dalšího týdne. zakonný zástupce písemně vždy v pondělí do 8 hodiny nahlásí , že nemoc pokračuje ( stačí email,  či telefonicky)

V případě, že dítě není omluveno, je zákonný zástupce vyzván ředitelem školy k doložení důvodu nepřítomnosti, a to nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, i přes výzvy ředitele , bude kontaktováno pracoviště OSPODu , tj. Orgán sociálně právní ochrany dítěte , a bude zahájeno správní řízení.

UVOLŇOVÁNÍ  dítěte : Žádost o uvolnění dítěte k rekreačnímu pobytu apod. Podá písemnou formou (stačí email školy)  zák.zástupce řediteli školy a uvolnění považuje za schválené poté, co tuto žádost kladně vyřídí ředitel.

V tomto případě by absence neměla být v kuse delší, než 14 dnů. V ojedinělých případech projedná delší nepřítomnost dítěte zák. zástupce s ředitelem MŠ , zejména v souvislosti s úsekem výchovně vzdělávací činnosti, kterou dítě nepřítomností zanedbá.

Úhrada za předškolní vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou : V souladu s vyhl. č.14 / 2005 ve znění vyhl.č. 280 / 2016 Sb. děti, které v daném školním roce dovrší 6 let, nebo děti , kterým byl povolen odklad povinné školní docházky školné neplatí.

*Zákonný zástupce  může v odůvodněných případech zvolit předškolní vzdělávání formou IV svého dítěte, a to bez pravidelné denní docházky do MŠ, či vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, či vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, která je zařazena do škol.rejstříku.

Individuální vzdělávání – IV :

* Zák.zástupce se musí s dítětem dostavit k zápisu , a tuto skutečnost nahlásit. V předem daném termínu dodá řediteli školy Oznámení o IV s uvedením důvodu této volby, a to nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

V souladu s § 34b) rodič obdrží od ředitelky školy oblasti, ve kterýchmá být dítě vzděláváno  ( vychází z RVP - PV a ŠVP-PV) . Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ověří škola v období od 27.11. do 15.12. daného školního roku. ( období od 3. do 4. měsíce od zahájení škol. roku). Případně doporučí zák. zástupci další postup při vzdělávání. Zák zástupce dítěte je povinnen zajistit účast dítěte u ověření.  Ze závažných důvodů je nepřítomnost omluvena a zvolen termín náhradní.

 

V. Ukončení docházky do mateřské školy :

Netýká se dětí poslední rok před nástupem do ZŠ – povinná předškolní docházka

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s §35 zák. č. 561 / 2004 pokud :

-          se dítě bez omluvy zák. zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než 2 týdny

-          zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná

-          zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ( školné ), či úplatu za školní stravování

-          ukončení předškolního vzdělávání dítěte doporučí lékař, nebo školské poradenské zařízení

-          o ukončení požádá zákonný zástupce

 

V PŘÍPADĚ, Že dítě není do 17 hodiny zákonným zástupcem vyzvednuto, BUDOU, DLE DOPORUČENÍ  MŠMT  ze dne  8.12.2015  neprodleně telefonicky kontaktováni oni, či osoba, pověřená zmocněním k vyzvedávání. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou osobu, je o p r á v n ě n kontaktovat Policii ČR, případně MP. Ve spolupráci s těmito orgány zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD. Zákonný zástupce následně uhradí veškeré náklady ( § 2911 NOZ )

 

VI.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před

sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství,

nebo násilí.

 

 

-          Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na děti již v předškolním věku zaměřené na zdravý způsob života – viz program naší školy : Primární prevence – zdravý způsob života. Tento je nenásilnou formou začleňován do činností s dětmi, do IB – třídních programů, vycházejících ze ŠVP .

-          V rámci prevence pedagožky provádí cílené pozorování a vyhodnocování vztahů mezi dětmi v kolektivu jednotlivých tříd. Cílem je řešit nepříznivé vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, ve spolupráci školských poradenských zařízení.

-          Nezanedbatelným prvkem prevence v této oblasti je vytváření příznivého sociálního klimatu dané vztahem dítě x dítě, vztahem dítě x dospělý, vztahem pedagog x zákonný zástupce.

 

 1. MŠ vykonává dohled nad dítětem do doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy  jsou pedagogickým pracovníkem předány.
 2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše 20 dětí ( běžná třída ). Výjimečně může ředitelka zvýšit počet dětí – nejvýš však o 8 dětí – v tomto případě určí ředitelka k zajištění bezpečnosti další osobu, která je ale v pracovněprávním vztahu ke škole .
 3. Při  zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, zajistí ředitelka organizaci tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí
 4. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 5. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogická pracovnice, pokud má při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 6. Při výskytu infekčního onemocnění ve škole a pedikulózy – vši dětské, jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte, zároveň formou hlavní nástěnky i ostatní rodiče. Při výskytu vší učitelky nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na ostatní děti. Zbavit dítě vší  a hnidů ( vajíček )je povinností zákonných zástupců, nikoli školy. Při návratu dítěte do předškolního zařízení může být po zákonných zástupcích požadováno doložení čestného prohlášení o tom, že dítě bylo odvšiveno. Při hromadném výskytu je informována hygienická stanice. V případě, že zákonní zástupci přivádějí opakovaně dítě neodvšivené, bude informován příslušný orgán sociální péče.
 7. Specifické činnosti, které vyžadují  zvýšený dohled na bezpečnost dětí : při přesunu dětí mimo území školy po pozemních komunikacích – kde není chodník, chodí děti po levé krajnici, či nejblíže levého okraje vozovky. Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá a bezpečná místa, pedagožky sledují, aby děti neopustily vymezené prostranství
 8. Pohybové aktivity a cvičení  musí být přiměřené věku a schopnostem dětí
 9. Na kroužcích ( zejména při pohybových činnostech a plavání ) je pedagogická pracovnice vždy přítomna a k ruce lektorce.

 

 

VII. Zacházení s majetkem školy

 

 

Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s UP, hračkami a dalšími potřebami metodického vybavení, aby nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Povinnosti zákonných zástupců  při zacházení s majetkem školy :

Zákonní zástupci pobývají v MŠ po dobu nezbytně nutnou ( převlečení a předání  dítěte pedagogickému pracovníkovi). Dále po dobu jednání s pedagog. Pracovnicemi, týkajícího se vzdělávání dítěte, po dobu jednání s hospodářkou školní jídelny.

Rodiče mají možnost pobývat v objektu MŠ po dohodě s pedagogickými pracovnicemi v rámci adaptačního režimu. Vždy se  zákonní zástupci musí  chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy, v případě, že zjistí poškození, tuto skutečnost neprodleně nahlásí zaměstnanci školy.

Budova mateřské školy není uzamčena pouze v době scházení a rozcházení dětí, poté se hlavní vchod uzamyká.

 

VIII. Základní práva dětí a jejich zákonných zástupců

 

Každé dítě má právo na :

-          kvalitní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

-          na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ

-          na zajištění činností a služeb poskytovaných škol. poradenskými zařízeními

-          dále mají děti všechna práva) Při vzdělávání ), které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

-          zúčastnit se všech aktivit ve škole

-          na akceptování jeho vývojových specifik

Povinnost :

-          dodržování všech daných pravidel ve třídě

-          dodržování daného řádu, plnit pokyny dospělého, zejména k ochraně svého zdraví

 

Zákonní zástupci mají právo na :

-          informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, vyjadřovat se k rozhodnutím školy, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

-          na poradenskou pomoc

-          účast / po předchozí dohodě / při výchovně vzdělávací činnosti, pro srovnání svého dítěte s kolektivem vrstevníků

 

Povinnost :

-          informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, o obtížích, dietních režimech

-          oznamovat škole údaje ve školní matrice – Evidenčním listu

-          zúčastnit se osobně ,na vyzvání, k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte

-          sledovat informační nástěnky a řídit se pokyny

-          sledovat, zda dítě nenosí do školy nevhodné a nebezpečné hry a hračky, nevhodné doplňky

-          řídit se ustanoveními školního řádu

 

 

 

IX. Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení

 

Dodržovat tento školní řád jsou povinni všichni zaměstnanci školy. V daných bodech je tento školní řád závazný pro zákonné zástupce přijatých dětí. Kontrolu provádí ředitelka školy. P případných porušeních řádu je proveden písemný záznam s návrhem řešení.

 

 

 

V Praze dne :  4.9. 2017

 

Zpracovala : Pavla Suchopárová – řed.školy

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská