Trojlístek

Mateřská škola Trojlístek se stará o všechny
malé myšičky, sluníčka, žabičky, berušky, včelky a motýlky.

Provozní řád

Provozní doba školky je od 7:00 hod. do 17:00 hod. ve všední dny a děti se scházejí do 8:30 hodin.

Při vstupu dětí do školky je možné využít tzv. klouzavou docházku tak, abychom usnadnili  první kroky vašeho dítěte ve školce. Na základě předchozí domluvy se vaše dítě může seznamovat s novým prostředím postupně v kratších, vámi zvolených, časových intervalech. Rádi Vás uvidíme i před tzv. oficiálním nástupem do školky.

Děti mohou vyzvedávat ze školky rodiče, nebo osoby rodičem k tomuto účelu pověřené. Pokud výjimečně vyzvedává jiná osoba, zapíší rodiče tuto skutečnost do sešitu  umístěného v šatně. Zde uvedou datum a jméno osoby, která v uvedený den dítě vyzvedne a připojí svůj podpis. Pověřená osoba prokáže totožnost předložením občanského průkazu. Pokud bude dítě ze školy vyzvedáváno častěji nebo pravidelně jinou osobou nebo nezletilým sourozencem, vyplní rodiče formulář "zmocnění", kde vyznačí dobu platnosti. Ostatním osobám, bez písemného pověření, nebudou děti vydány.

Rodiče vodí dítě do školky čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté.Všechny věci musí být zřetelně popsány, uloženy v šatně a botníku.

Rodiče předávají dítě do školky zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Děti se omlouvají  na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky v MŠ Šumavské na čísle 222 516 976, v MŠ Kladské na čísle 224 254 817, v MŠ Sázavské 222 510 990, na následující dny kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve školce (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte ve školce a při akcích školkou organizovaných.

Informace o připravovaných akcích ve školce jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách u vstupu do šaten  a na centrální nástěnce při vstupu školky. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Co mám mít s sebou do školky

  • Náhradní spodní prádlo
  • Bačkůrky
  • Převlečení na zahradu/hřiště, dle uvážení rodičů i pobyt ve třídě
  • Pyžamo
  • Kelímek, pastu, zubní kartáček

Organizace dne

Denní program dětí vychází z Rámcového programu výchovné práce předškolní výchovy, koncepce školy, věkových a vývojových zvláštností dětí. V mezích možností je flexibilní, dává možnost přizpůsobení se momentálním situacím ve třídě.

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská