Trojlístek

Mateřská škola Trojlístek se stará o všechny
malé myšičky, sluníčka, žabičky, berušky, včelky a motýlky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ :

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy „ Trojlístek „

Praha 2, Kladská 25

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinnné.

Přednostně jsou přijímány děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti PRAHA 2.

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 škol.zákona s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 2 ( rovněž v případě cizinců ) Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne 5 let věku

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8. 2017 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to i v případě, že zvolí individuální vzdělávání dítěte.

Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti, které před začátkem školního roku, tedy do 31.8. 2017 , dosáhne nejméně 4 let věku, a to v sestupném pořadí - od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povolené kapacity v rejstříku škol.

3. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti, které před začátkem škol.roku ( do

31.8.2017) dosáhne věku 3 let a jehož sourozenec již navštěvuje MŠ a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i v roce 2017/18. Děti seřazené dle věku v sestupném pořadí do naplněnosti povolené kapacity školy.

4. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti s doporučením OSPOD.

5. Dítě s místem tvalého bydliště ve spádové oblasti, které dovrší k 31.8. 2017 věku 3 let.

6. Ostatní dle věku a v případě volné kapacity školy

Postup přijetí dítěte do MŠ:

-  Přihlášky do MŠ na další školní rok vydává ředitelka (případně její zástupce) ve dnech stanovených po dohodě se zřizovatelem.

-  Vyplněné přihlášky do MŠ a Evidenční listy přijímá ředitelka v termínu stanoveném Zřizovatelem,

-  Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k docházce do MŠ, které vydá ředitelka školy v souladu s právními předpisy ( § 165 odst. 2 školského zákona a Správní řád ), obdrží zákonní zástupci nejdéle do 30-ti dnů od vrácení povinné dokumentace, a to doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou adresáta na adresu z platného OP.

- V případě neumístění dítěte , nabídne ředitelka , v případě zájmu zákonného zástupce, po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami MŠ v MČ Praha 2, umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou

-  odvolání proti rozhodnutí ředitele:

Do 15-ti dnů po obdržení Rozhodnutí , a to POUZE prostřednictvím ředitelky školy, která Rozhodnutí vydala ( ne prostřednictvím MČ Praha 2 – OŠK! ) Odvolání bude , s příslušnou dokumentací dítěte, podstoupeno na Odbor správních činností ve školství MHMP , jako odvolacímu orgánu.

Kritéria pro přijetí budou v této podobě závazná pro přijímací řízení do Mateřské školy Trojlístek, zahrnující pracoviště Kladská 25, Šumavská 32 a Sázavská 5 a budou při vydávání dokumentace předána každému z rodičů.

Ředitelka právního subjektu Trojlístek

Pavla Suchopárová – Kladská 25

Tel.:224254817

e-mail:ms_kladska@seznam.cz

web : www.trojlistek.info

 

 

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská