Trojlístek

Mateřská škola Trojlístek se stará o všechny
malé myšičky, sluníčka, žabičky, berušky, včelky a motýlky.

 

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

 

KONCEPCE ROZVOJE MŠ TROJLÍSTEK

2018 - 2021

Tato koncepce rozvoje vychází z analýzy současného stavu, z analýzy předchozího tříletého období. Jejím záměrem je nastínit profilaci školy, specifika škola a její další směřování.

Údaje o škole a charakteristika

MŠ Trojlístek , Kladská 25, Praha 2 je charakterizována spojením 3 dvoutřídních mateřských škol – Kladské 25, Šumavské 32 a Sázavské 5 se zaměřením na získání povědomí  o zdravém životním stylu na pohybovou a estetickou výchovu, na aktivní spolupráci s rodiči. Každé pracoviště má zapsáno 48 dětí , 24 dětí na jedné třídě, kde s nimi střídavě pracují vždy dvě pedagožky, v případě potřeby některého dítěte asistentka pedagoga. Všechna pracoviště jsou vybavena třídami a hernami pro děti, zahradami pouze pro potřebu dětí z mateřské školy ve vnitroblocích. MŠ Kladská je bezbariérové předškolní zařízení.. Školy mají vlastní kuchyně a jídelny .Skladba jídelníčků odpovídá zdravé výživě.

Záleží nám na pohodě dětí, volíme inspirující program s IB, opírajícími se o hru, jako přirozenou aktivitu dítěte. Naší snahou je na všech pracovištích vytvářet optimální prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte, pro uspokojování jeho individuálních potřeb.

13 pedagogických pracovnic je v době tvorby Koncepce rozvoje  plně kvalifikovaných.

Školy jsou situovány na Vinohradech v blízkosti parků a dětských hřišť.

 

Základní vize  - cíle

 

Předškolní výchova je legitimní a právoplatnou součástí vzdělávacího procesu, děti, které dovrší k 31.8. daného roku 6 ti let podléhají povinné předškolní docházce.

Směřujeme hledáním nových kreativních  postupů, směřujících k rozvoji dítěte po stránce tělesné i duševní, ke získání maximálního rozhledu , k orientaci v kolektivním zařízení, ale i v okolí. Chceme, aby děti odcházely do základní školy se schopnostmi a chutí do vzdělávání se, aby byly schopné se plnohodnotně zapojit do společnosti a uplatnit své schopnosti a dovednosti.

Chceme zkvalitňováním své práce, dalším samostudiem a poznatky z něj, které budeme aplikovat v činnostech s dětmi, získat větší prestiž pedagogů ze strany veřejnosti.

 

Naším cílem je udržet si stávající vzdělávací standard školy. Hlavním prostředkem by měla být propagace a úzké propojení školy s rodiči, obcí a dalšími organizacemi.

Cíle , ke kterým chceme dojít :

  • Osvojování si základních klíčových kompetencí dětí od útlého věku a získávání předpokladů pro celoživotní vzdělávání,  umožňujícímu se snáze uplatnit ve společnosti v evropském rozměru.
  • Získávání znalostí, dovedností, návyků a postojů v oblasti zdravého životního stylu a ekologie – viz níže
  • Respektování a uspokojování individuálních i specifických potřeb  dětí.
  • Osvojování si základních hodnot, na kterých je založena naše společnost, získávání osobnostních postojů
  • S ohledem na multikulturní prostředí budeme v rámci dalšího vzdělávání zdokonalovat jazykové kompetence ped. pracovníků
  • Modernizace vzdělávání prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • Výše uvedené  úzce souvisí se Školním vzdělávacím programem, se specifickým prostředím, ve kterém děti pracují ( rodinné školky ), plánování je  ovlivněno současnou situací s výhledem na priority budoucnosti.
  • Propracovanost metod práce,  její organizace a cílů s dětmi, pro které je předškolní vzdělávání povinné – plynulý přechod z MŠ do ZŠ v oblast kulturně sociální, osobnostní, vzdělávací – věnovat se a připravovat se zodpovědně na činnost s dětmi nadanými
  • v oblasti individ.vzdělávání dětí v rodině si klademe za cíl spolupráci rodiny a školy při vzdělávání svého dítěte, studium ŠVP a metodických materiálů, které škola rodiči předává,  ze strany zák. zástupců akceptování zák.povinnosti rodiny docházet s dítětem na povinná přezkoušení , a to  v daných časových intervalech

Sledované oblasti :

1. Kvalitní vzdělávání :

 

-         škola chce poskytovat dětem kvalitní předškolní vzdělávání, podle vytvořeného a aktualizovaného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ( 1.1. 2018 ),vycházejícího z  aktualizovaného RVP – PV

-         metodicky promýšlet činnosti s dětmi s odklady povinné školní docházky

-          učit děti získané vědomosti a dovednosti aplikovat  v životě ( v mateřské škole, v rodině a v jiných prostředích… ) Tyto využívat nejen v současném, ale i v budoucím životě. Škola zajistí dětem prostředí s dostatkem mnohostranných  a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení

-         škola preferuje propojování vzdělávacích činností s praktickými zkušenostmi , prožitky a poznatky dětí

-         škola bude pracovat v souladu s vyhl.č.27/2016 Sb O vzdělávání žáků a dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami : pedagogové  se seznamují s jednotlivými stupni podpůrných opatření a diagnostickým obsahem stupňů 1 - 5

-         je nutné spolupracovat se školským poradenským zařízením ŠPZ na diagnostice dítěte, na metodách a organizaci výuky

-         pedagogové budou spoluvytvářet PLPP v případě st.1 podpůrného opatření , či v případě diagnostikovaného stupně 2 – 5 PO musí vypracovat  IVP, který vychází z diagnózy dítěte a doporučení ŠPZ ,  opírá se  o správnou volbu obsahů a výstupů ve vzdělávání , o pedagogickou intervenci, o úpravu podmínek v předškolním vzdělávání, o adekvátní výběr pomůcek pro práci s dítětem s přiznaným stupněm PO

-         učit děti žít v souladu s přírodou a životním prostředím, kterého jsme součástí, stejně tak žít v souladu s lidmi kolem nás, zaměřovat se v hojné míře na multikulturní výchovu

-         využívat aktivních metod předškolního učení při rozvíjení jednotlivých klíčových kompetencí ( k učení, k řešení problémů, komunikativní,sociální, občanské)

-         Promýšlet detailně třídní vzdělávací programy , a to s ohledem na  aktuální možnosti a schopnosti dětí. Nutné je sledovat návaznost plánovaných úkolů, cílů.

-         k rámcovým cílům předškolního vzdělávání ( rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící na své okolí), budeme přistupovat jako k prioritě.

-         budeme zakládat dětské interaktivní „ koutky „ve třídě, herně, aby si děti mohly, při samostatné činnosti, samy zvolit, čemu se chtějí v dané chvíli věnovat.

-         organizační formy vyučování budeme střídat – vedle méně časté hromadné „ výuky „  chceme  maximálně zařazovat individuální, skupinovou či kooperativní formu učení. Upřednostňovat chceme zejména kooperativní učení ( starší oddělení ) , kdy dojde k pozitivní vzájemné závislosti ve skupině, ve dvojici, osobní odpovědnosti, formování interpersonálních a skupinových dovedností.

-         budeme pro děti vytvářet i nadále příznivé, bezpečné sociální klima, ve kterém se dobře pracuje , stále jsme dětem vzorem  svým prosociálním a zdraví prospěšným chováním, vystupováním.

Za cíl si klademe zvýšenou péči dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí- promyšlenost při kontaktu a konzultacích s rodiči, volba specifických a účinných metod práce. Respekt k potřebám jedince je a bude samozřejmostí.

 

2. Rozvoj osobnosti každého dítěte

 

Naše mateřská  škola se snaží a bude dále snažit rozvíjet osobnost dítěte, připravit jej na to, aby se projevovalo, jako svébytná, samostatná bytost, které zabezpečujeme zdravý a harmonický fyzický a psychický vývoj.

Důležitý je a bude vždy příklad učitelky, příp.asistentky a dalších zaměstnanců mat.školy.

 

 

Zaměříme se na :

-  postupnou adaptaci na vstup do mateřské školy – postupné přivykání na nové prostředí a

nové nároky

-         poskytování většího prostoru pro spontánní hru dětí tak, aby nebyla vytěsňována do časových úseků před zahájením řízené činnosti,  denní režim bude flexibilnější.

-         respektování  individuálního pracovního tempa dětí, pro zamezení vzniku chronické situace spěchu

-         kvalitní komunikaci, kooperaci  ve výchovně vzdělávací činnosti,pokračujeme v sebehodnocení a hodnocení druhých, upřednostňování pozitivního hodnocení – povzbuzení pochvala

-         věkově smíšená oddělení – zejména mladších dětí- budou ve větší míře pracovat převážně ve skupinách a individuálně, cíle a činnosti je třeba diferencovat z hlediska náročnosti, délky trvání a s ohledem na rozdílné schopnosti a učební předpoklady dětí ( děti s OŠD, se speciálními vzdělávacími potřebami – méně nadané a případně i problémové / není myšlena integrace / a děti mimořádně nadané ).

-         zavedeme ve větší míře analýzu ( SWOT  - Strenghs-Weaknesses -Opportunities-Treats) *

-         zaměříme se na děti s podezřením na ADHD ( děti hyperaktivní, hypoaktivní ) – širší spolupráce s PPP a PC, včetně rodičů

* SWOT analýza : ( analýza vnitřních i vnějších zdrojů )

Silné stránky

Příležitosti

 

–  škola má propracovaný ŠVP – PV, který      * odbornost pedagogů a vedení školy

je v souladu s RVP-PV, vychází ze               *  spolupráce se základními školami ,DDM

specifického prostředí škol Trojlístku,           * zapojení do OP VVV-příležitosti k

ve kterém děti pracují                                       získávání zkušeností, vzdělávání na

úrovni,supervize

-  škola je umístěna v blízkosti parků                  * spolupráce s psychology

-  škola má stabilní kádr zaměstnanců                 * příznivé klima školy,  dané tendencí  zaříze-

–  škola má nadstandardní materiální pod-          ní , rodinné prostředí

mínky, účinný informační systém                   * modernizace vzdělávání

–  na velmi dobré úrovni spolupracuje s             * možnosti účasti na projektech

částí rodičovské veřejnosti a zejména

se Zřizovatelem                                              * lepší propagační činnost

–  škola má k dispozici nově vybavené              * povinná předškol.docházka -dopady

zahrady

–  učitelky se stále dále vzdělávají

Slabé stránky

Rizika - hrozby

Čím dál menší zájem rodičů o dění a pomoc škole , účast na třídních akcích.

Velká naplněnost tříd – i v oddělení malých dětí Neinformovanost.

Pracoviště jsou tři, kontakt mezi zaměstnaci je stížený

Chybí mužský element v kolektivu

Počet úvazků provozních zaměstnaců je nedostačující Pro pokrytí celé provozní doby není provozní zam., nezajistíme potřebné překrývání pedagogů

Ohrožení bezpečnosti dětí při nedostačujícím personálním zajištění – zejména provozními zaměstnanci

Nízká úroveň empatibility ze strany  skupiny rodičů

Nepochopení činností  a cílů školy, ,vedoucích k pochopení nutnosti nesobeckosti, empatie, či altruismu

Obtížná komunikace s některými pracovníky školství  na vyšších úrovních

 

Málo prostoru pro konzultace s dětským psychologem

Vytíženost PPPP – zejména v době zápisů do 1.tříd

Nezájem četné skupiny rodičů o obsah vzdělávání dětí – ŠVP a jeho cíle !

Nepochopení toho, k čemu  chce škola směřovat a dojít.

Primární zájem rodičů o kroužky na úkor vzdělávání

Podcenění předškolního vzdělávání, zejména u předškoláků

 

 

 

3. Zdravá škola

 

Motto :

„Vedeme  a vychováváme děti ke zdraví, ke  zdravému životnímu stylu a zdravým mezilidským vztahům, chráníme a posilujeme jejich zdraví „

 

Škola směřuje k podpoře zdravého životního stylu, chce vést děti k vyloučení všeho, co zdraví škodí, chce vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu, zařazovat hodně pohybových aktivit, děti otužovat, zvykat je na vodu , přibližovat význam zdravé stravy.

 

Budeme i nadále dodržovat a respektovat psychohygienu s větším důrazem na přístupy, metody a formy práce adekvátní přirozeným potřebám dětí předškolního věku ( spontánní hra, spontánní pohyb, prožitkové učení, dodržování řádu a uspořádání života a dne v mateřské škole pro uspokojování psychických potřeb dětí, ale i zaměstnanců MŠ.) Důraz bude stále kladen na osobní příklad učitelky, jako představitelky podpory zdraví.

 

* Obsah výchovy ke zdraví bude odvozen z přirozených témat- lidský organismus, osobnost a jeho psychika, mezilidské vztahy, vztahy ke světu a přírodě živé a neživé. Toto vše budeme plánovat na úrovni, která je srozumitelná a dosažitelná dětem předškolního věku

* Ve větší míře se budeme snažit navozovat  sociální klima na základě vztahů důvěry, úcty, empatie,a to i ze strany  provozních zaměstnanců školy- příznivé sociální klima školy příznivě působí na dítě, rodiče a okolí !

* Podpora celoškolním projektům.

* Pokračovat chceme ve výjezdech v zimních měsících  na hory do Jánských Lázní v Krkonoších, či na Vysočinu do Vřesníku – jaro, léto.

* Podporujeme pravidelnost v ústní hygieně, čištění zoubků po obědě, dle potřeby i po  dopolední svačině, stálé opakování a upevňování hygienických, společenských návyků

* V prostorách Trojlístků  chceme dále vytvářet vstřícné, estetické, podnětné a hygienicky nezávadné prostředí.

4. Spolupráce s rodiči, s odborníky a se Zřizovatelem

 

Naším úkolem je i nadále  intenzivně rozvíjet  spolupráci v zavedených oblastech, organizovat různé formy schůzek s rodiči – besedy s psychology ( aktuálně v rámci projektu OP VVV ) a pediatry na téma, které bude aktuální nejen pro pedagogy, ale zejména pro rodiče – anketa „ Co nás pálí, co nás zajímá ?“

Zefektivnit elektronické propojení s veřejností – využívání webových stránek s animací , školního Facebooku a nástěnkou pro aktuální informace .

Zapojit  rodiče vhodnou motivací do projektů školy. ( ať již do projektů vlastních – Zdravý způsob života - prevence závislostí, či jiných, zejména nadačních projektů ),eliminovat přetrvávající nezájem určité skupiny rodičů o práci školy, ale i o práci a výsledky v ní u svého dítěte.

Využívat nabízené pomoci brigádnické, či  pomoci při drobných opravách  apod.

Dostatečně rodiče informovat o pojetí předškolního vzdělávání – třídní schůzky, besedy s psychologem.

 

Na  širší úrovni a již od začátku docházky dítěte do MŠ spolupracovat se ŠPZ v oblasti adaptačních problémů, předcházení poruch učení, vývojových poruch,v oblasti konzultace rodič-pedagog- psycholog, konzultace nad problémy dětí se zhoršenou adaptabilitou, hyperaktivitou....., spolupracovat s nimi tam, kde mají děti přiznaná podpůrná opatření. 1 x týdně konzultace rodič – pedagog.

 

Nadále budeme spolupracovat se Zřizovatelem, naším cílem je a bude  těsnější spolupráce školy a Zřizovatele, která se neomezí pouze na ekonomickou oblast školy, ale i na oblast poznávací, vzdělávací. Chceme, aby zástupci Zřizovatele poznali naše zařízení, jeho problematiku, specifika – sledujeme tím  šíření dobré prestiže předškolních zařízení na veřejnosti : ( Obvodní noviny a prezentace školských zařízení, osobní návštěvy zastupitelů, členů KVV , radních, zaměstnanců OŠK na akcích, na které jsou  zváni .a naopak, my se budeme zúčastňovat tématických akcí, pořádaných zřizovatelem a dalšími institucemi)

Rádi bychom iniciovaly schůzku z pracovníky OŠ při MHMP – zejména chceme prokonzultovat nejednotnost postupu některých úředníků při zpracovávání agendy správních řízení ( zápisů – při odvolání rodičů ), a v neposlední řadě výkazovou a další „ tabulkovou „ agendu „, v neposlední řadě maximální přetíženost ředitelů škol agendou, kterou by měli vykonávat spíše asistenti ředitele, aby tento měl více času na práci s dětmi, na hospitace , porady, na práci pedagogickou, ne úřednickou.

5. Spolupráce se ZŠ

 

Chceme pokračovat ve spolupráci se ZŠ Sázavská 5 a navázat spolupráci se ZŠ Kladská , protože právě sem, po otevření prvních tříd, dochází  mnoho našich dětí.  Do MŠ Slovenská se opět půjdeme podívat na představení pro naše děti, které uspořádají starší žáci , posílíme opět chuť našich dětí do  „ vstupování do rolí „ při vytvoření vlastní dramatizace – kooperativní i skupinové činnosti budeme stále podporovat. Chceme sledovat první krůčky našich dětí ve škole.Pozorovat dopady povinné předškolní docházky na vstup dětí  do ZŠ – budou li nějaké zřetelné. Naším cílem je dosáhnout toho, aby učitelky 1.tříd viděly práci s dětmi v mateřince, a to zejména pro srovnání forem a metod práce, pro plynulý přechod z mateřské koly k náročnější práci ve škole.

Pracoviště Trojlístku Šumavská i Sázavská se opět zúčastní nabídek spolupracujících základních škol, sledování výuky, účast na akademiích aj.

6. Rozvoj pedagogického týmu

Škola si zakládá na vybudovaném, stabilním a tvořivém pedagogickém týmu, který se neustále dále vzdělává. Tento trend je cílem i pro budoucí  léta, aby  učitelky neustrnuly ve stereotypu. Předávání zkušeností ze seminářů a dalších vzdělávacích aktivit, bude probíhat na pedagogických poradách jednotlivých pracovišť Trojlístku.

Poznatky a úroveň DVPP v rámci projektu OP VVV – šablony -  si budeme předávat aktuálně.

Osobnostní rozvoj pedagogů, který učitelky a ředitelka absolvují u Mgr. Květy Hrbkové bude předmětem besedy pedagogů , coby důležitý aspekt zvyšování prestiže učitelů u veřejnosti. Rovněž další semináře budou , dle své úrovně , aktuálně přibližovány. ( logopedická prevence, čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze aj. )

Pedagogický tým bude nově informován o strategických programech školy – o investicích, zadávání zakázek apod.

 

7. Oblast řízení školy

 

Stále je nutné podporovat a zdůrazňovat komunikační souhru v týmu učitelek, týmovou spolupráci,  upevňování kolegiálních vztahů, které jsou pro sociální klima školy , zejména na dvoutřídních mateřinkách, nezbytností.

Pokračovat budeme ve „desetiminutovkách“ ředitelky s vedoucími učitelkami  pracovišt , které aktuálně řeší danou situaci, či problém ať již na poli provozu  a organizace chodu školy, či ve výchovně vzdělávací činnosti, či nutného zhodnocení své práce, jednání a chování některého z rodičů, předávání  AKTUÁÍLNÍCH informací na pracovištích...

Pedagogické porady budeme konat dle potřeby  ( alespoň 1 x za měsíc ), při aktuálních sděleních , či  aktuální problematice se sejdeme i dříve. Zejména s vedoucími učitelkami.

Ředitelka bude sledovat úroveň evaluace, autoevaluace a zpětnou vazbu, z hodnocení vycházející. Neopomineme vždy ani evaluaci vnější, a to ze strany rodičů, veřejnosti, kontrol apod.

Rozvoj dítěte bude v daných časových úsecích zaznamenáván do Orientačních poznámek k rozvoji dítěte.

Při hospitační činnosti se zaměřím na to, zda má učitelka povědomí o cílech RVP -PV, zejména o kompetencích , ke kterým směřujeme, o tom, kterých rizik se musí vyvarovat při své práci, zdá má stále na zřeteli rámcové cíle vzdělávání, jak je uplatňuje při plánování i realizaci pedagogické činnosti a při vyhodnocování. Prostor bude dán  vždy učitelce, aby  zhodnotila své postupy, metody, dosažení, či přiblížení se cíli. Zaměřím se na volbu metod, na na organizaci a promyšlenost činností, na práci s dětmi s odklady povinné školní docházky , na práci s dětmi s přiznanými PO, či na práci s dětmi mimořádně nadanými.

 

8. Kultura školy

Chceme přibližovat naše akce a projekty nejen obci, ale zejména veřejnosti,dle možností zajistit prezentaci lákavých akcí v Obvodních novinách Prahy 2.

 

 

9. Oblast materiální ( ekonomická )

Budeme se snažit rozvíjet a obnovovat materiálně technické podmínky školy, vytvářet estetické, hygienické a podnětné prostředí pro naše děti.

Zaměříme se na přehodnocování nabídky některých našich dodavatelů.

S maximálním úsilím budeme pečovat a zvelebovat zahrady – dětská hřiště našich pracovišť.

Zaměříme se na hledání rezerv v rozpočtu a ušetřených prostředků využijeme ke zkvalitnění prostředí, ale i výchovně vzdělávací činnosti ( didaktický, metodický materiál apod. )

Budeme dbát na účelné a hospodárné využití finančních prostředků ze státního rozpočtu , z rozpočtu zřizovatele a z vlastních zdrojů.

 

Koncepce rozvoje školy konzultována se všemi pedagogy na ped. radě dne 5.2. 2018

 

Zapsala    P. Suchopárová – řed.

Facebook

Vyberte školku

TrojlístekMš KladskáMš SázavskáMš Šumavská